طیف سنجی فلورسانس اتمی

اساس طیف سنجی فلورسانس اتمی

      اساس کار طیف سنجی فلورسانس اتمی (Atomic fluorescence spectroscopy)، با نام اختصاری AFS، اندازه گیری تابش نشر شده از اتم های برانگیخته ای ست که توسط یک منبع تابش تهییج شده اند. مکانیسم های مختلفی برای فلورسانس امکان پذیر است. اما به طور کلی از فلورسانس رزونانسی، که شامل انتقال از حالت برانگیخته تراز اول به حالت پایه است، برای AFS استفاده می شود… ادامه مطلب