روش طیف سنجی نشر اتمی شعله

       اتم سازهای شعله، اولین اتم ساز هایی بودن که برای جذب و نشر اتمی استفاده شد.  علی رغم استفاده گسترده طیف سنجی جذب اتمی شعله، طیف سنجی نشر اتمی شعله استفاده چندانی ندارد. استفاده از طیف سنجی نشر اتمی شعله محدود به اندازه گیری فلزات قلیایی و در مواردی کلسیم می شود. دلیل این موضوع آن ست که برای آنالیزهای تک عنصری، روش جذبی حد تشخیص کمتر و صحت بهتری دارد. برای آنالیزهای چند عنصری نیز منابع پلاسما کارایی و عملکرد بسیار بهتری از شعله دارند.

استفاده عمده طیف سنجی نشر اتمی شعله (Flame Atomic Emission spectroscopy) در اندازه گیری فلزات قلیایی و قلیایی خاکی است. این عناصر طیف نشری ساده ای دارند. به دلیل طیف نشری ساده این فلزات، برای جداسازی طول موج معمولا از صافی تداخلی (interference filter) استفاده می شود. فیلتر تداخلی کارایی مناسب برای تفکیک طیف های ساده نشری را دارد. بنابراین برای اندازه گیری معمول (روتین) فلزات قلیایی و قلیایی خاکی از فیلتر فومتری استفاده می شود. چون طیف سنجی نشر اتمی شعله معمولا محدود به این روش است به آن روش نورسنج شعله (Flame Photometer) نیز می گویند… ادامه مطلب