اساس طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال

    اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. در روش طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال (Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy)، که به روش اتم سازی بدون شعله (Flameless) نیز معروف است، اتمی کردن نمونه ها باگرما دادن به طور الکتریکی و به صورت کنترل شده انجام می شود. متداول ترین اتم ساز الکتروترمال، کوره های گرافیتی (Graphite Furnace) هستند. کوره های گرافیتی برای استفاده در این روش به صورت لوله های استوانه ای از جنس گرافیت و معمولا به طول ۵cm و قطر داخلی کمتر از ۱cm هستند. سوراخ کوچکی برای ورود نمونه در مرکز استوانه تعبیه شده است. به دلیل استفاده از کوره های گرافیتی این روش به طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry, GF-AAS) نیز معروف است… ادامه مطلب