اساس روش طیف سنجی جذب اتمی کوره زیمان

     مزاحمت های طیفی و شیمیایی دو نوع مزاحمت اجتناب ناپذیر در طیف سنجی جذب اتمی هستند. مزاحمت های طیفی مربوط به گونه هایی است که خط طیفی نزدیک به آنالیت را دارند و تفکیک آنها با مونوکروماتور امکان پذیر نیست. مزاحمت شیمیایی نیز در نتیجه فرایندهای پیچیده ای ست که در مرحله اتمی شدن اتفاق می افتند و خصوصیات جذبی مانند شکل طیف جذبی  و بیشترین مقدار جذب آنالیت را تغییر می دهند. در هر دو مورد، چون جذب مزاحم همراه جذب اتمی عنصر مورد نظر صورت می گیرد، نامطلوب بوده و باید حذف شوند. این مزاحمت جذبی را مزاحمت زمینه می نامند و روش های حذف آن  به روش تصحیح زمینه (background correction) شناخته می شوند. تصحیح پس زمینه با اندازه گیری نوسانات سیگنال شاهد (blank) و کم کردن آن از متوسط نوسانات نمونه است… ادامه مطلب