طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد (CV-AAS)

دستگاه HPLC - waters 2695 با دتکتور PDA و فلورسانس و Autosampler - فوری فروشی فروش HPLC - waters 2695

 جهت کسب اطلاعات با ما تماس بگیرید                                         جهت کسب اطلاعات با ما تماس بگیرید

   طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد (Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy, CVAAS) یک روش مرسوم و شناخته برای آنالیز جیوه است. این روش فقط برای اندازه گیری جیوه استفاده می شود زیرا جیوه تنها عنصر فلزی ست که در دمای محیط فشار بخار کمی دارد.

اساس طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد

 در این روش جیوه موجود در نمونه ابتدا با استفاده از مخلوط اکسید کننده شامل اسید نیتریک و اسیدسولفوریک بهHg+2  و سپس با عامل کاهنده SnCl2 به اتم آزاد جیوه تبدیل می شوند.

   بیشتر دستگاه های CVAAS به یک پمپ مجهزند که نمونه و کلراید قلع را به یک محفظه جدا کننده مایع گاز (gas liquid separator) پمپ می کند. در این محفظه جریانی از یک گاز خشک و خالص (معمولا آرگون یا نیتروژن) به مخلوط مایع دمیده می شود که سبب آزاد شدن جیوه می شود. این گاز حامل سپس جیوه را به صورت بخار و از طریق یک خشک کن وارد سل نوری جذب اتمی می کند.

   منبع تابش یک لامپ جیوه از نوع لامپ تخلیه بدون الکترود یا EDL است تا با شدت بیشتری که دارد حساسیت بهتری فراهم شود. چون جیوه در طول موج 253.7 نانومتر جذب دارد از یک آشکارساز جذبی استفاده می شود. شکل 1 شمای کلی یک دستگاه CVAAS را نشان می دهد.

شمای طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد
شکل 1 شمای کلی یک دستگاه CVAAS

این روش امکان اندازه گیری مقادیر در حد نانوگرم (ng) از جیوه را درمحلول نمونه فراهم می کند. نوع و مقدار اسیدهای به کار رفته بر نتایج آنالیز تاثیرگذارند. برای واکنش موثرتر نمونه های حاوی جیوه ارگانیک، مانند اندازه گیری متیل جیوه، معمولا هضم با پرمنگنات پتاسیم و پرکلریک اسید یا سدیم هیدروکسید و اسید سولفوریک برای آزاد شدن Hg+2  انجام می شود.

 

مقالات مرتبط