آشکارسازهای PMT

طیف سنجی فلورسانس اتمی (AFS)

روش طیف سنجی فلورسانس اتمی به اندازه روش های طیف سنجی جذب و نشر اتمی متداول و مرسوم نیست. اما به دلیل حساسیت بالا و انتخابی بودن آن در بسیاری از کارهای تحقیقاتی از روش های آنالیزی مود علاقه پژوهشگران به شمار می رود. اساس طیف سنجی فلورسانس اتمی       اساس کار طیف سنجی فلورسانس اتمی (Atomic fluorescence spectroscopy)، با نام اختصاری AFS، اندازه گیری تابش نشر شده از اتم های برانگیخته ای ست که توسط یک منبع تابش…

طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

روش های طیف سنجی جذب اتمی مبتنی بر جذب نور اتم ها در حالت گازی هستند که از روش های بسیار متداول اندازه گیری کمی عناصر به شمار می روند. طیف سنجی جذب اتمی شعله از وسایل اولیه در هر آزمایشگاه آنالیزی در زمینه های مختلف تحقیقاتی و صنعتی به شمار می رود. مبانی طیف سنجی جذب اتمی       طیف سنجی جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy) با نام اختصاری AAS روشی برای اندازه­ گیری کمی عناصر شیمیایی بر مبنای جذب…