آنالیز سطح

مقدمه ای بر آنالیزهای میکروسکوپی

    همان طور که می دانیم، میکروسکوپ ها ابزاری هستد که برای دیدن چیزهایی که با چشم (غیرمسلح) قادر به دیدن آنها نیستیم، به کار می روند. وظیفه اصلی یک میکروسکوپ، بزرگ نمایی چندین برابری (از چند ده برابر تا چند میلیون برابر) با تفکیک مناسب است تا جزئیات و مشخصات ماده مورد نظر قابل مشاهده و فهم شود. انواع میکروسکوپ ها ابزارهای اصلی در آنالیز میکروسکوپی هستند. آنالیز میکروسکوپی  آنالیز میکروسکوپی (Microscopic Analysis) به دسته ای از روش…

طیف بینی نشر اوژه (AES)

    طیف بینی نشر اوژه (Auger Emission Spectroscopy) با نام اختصاری AES یک تکنیک ویژه سطح است و در واقع روش اوژه متداول ترین روش آنالیز سطح برای تعیین ترکیب لایه های سطح یک نمونه است.     مشابه طیف بینی نشر اشعه ایکس (XES)، در طیف بینی نشر اوژه  هم یک پرتو الکترونی اولیه (از منبع)، الکترونی را از ترازهای داخلی به بیرون می راند (شماره 1 شکل 1). این مرحله یونیزاسیون اتمی است. در مرحله بعدی الکترون…

طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه (Spark and ARC AES)

استفاده از منابع قوس و جرقه در طیف سنجی های نشری خیلی زودتر از منابع پلاسما متداول شد اما امروزه کاربرد بسیار کمتری از طیف سنج های با منابع پلاسما دارند. اما برای کاربردهای خاص و از جمله آنالیز مستقیم جامدات روش طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. مبانی طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه    در هر دو روش طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه (Arc and Spark Atomic Emission…