اثر تونلی (Tunneling effect)

میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)

   میکروسکوپ تونلی روبشی (Scanning Tunneling Microscopy) یا STM، قدیمی ترین میکروسکوپ های پیمایشگر روبشی هستند که در آن سطح نمونه با یک سوزن تیز اتمی روبش می شود. اصول میکروسکوپ تونلی روبشی وقتی یک اختلاف پتانسیل بین سوزن و نمونه اعمال می شود، الکترون ها بین سوزن فلزی و نمونه حرکت تونلی خواهند داشت. از جریان ایجاد شده از حرکت الکترون ها برای تعیین توپوگرافی سطح نمونه استفاده می شود.   سوزن یا تیپ (Tip) معمولا از جنس تنگستن…