اثر نهان (Aliasing effect)

طراحی عاملی

  روش های طراحی عاملی (Factorial design) از روش های متداول و کارآمدی هستند که با انعطاف پذیری بالایی که دارند، امکان بررسی چندین فاکتور با سطوح مختلف به صورت هم زمان را فراهم می کنند. در روش های طراحی عاملی،انجام آزمایشات معمولا در دوسطح برای تمام فاکتورها صورت می گیرد. این سطح ها که سطح بالا (high level) و سطح پایین (low level) نامیده می شوند، به ترتیب با +1 و -1 ( و یا با 1 و 0)…