اندازه گیری کمی و کیفی عناصر N

طیف سنجی جرمی تخلیه تابش (GD-MS)

  طیف سنجی جرمی تخلیه تابش ((Glow Discharge Mass Spectrometry (GD-MS)) ترکیبی از روش تخلیه تابش و  طیف سنجی جرمی است. اساس  این روش مشابه طیف سنجی نشر اتمی تخلیه تابش (GD-AES) است با این تفاوت که در طیف سنجی نشر اتمی فوتون های نشری اتم برای اندازه گیری استفاده می شود ولی در طیف سنجی جرمی m/z اتم ها جهت شناسایی کمی و کیفی آنها به کار می رود.    تکنیک GD-MS حساس ترین روش در دسترس برای آنالیز…