تبدیل فوریه

طیف بینی زیرقرمز-تبدیل فوریه (FT-IR)

  طیف بینی مادون قرمز مبتنی بر تبدیل فوریه (طیف بینی زیرقرمز-تبدیل فوریه) که به نام اختصاری FT-IRز(Fourier-transform infrared spectroscopy) معروف است، پرکاربردترین و متداول ترین دستگاه های امروزی هستند. مزایای استفاده از روش تبدیل فوریه آن چنان زیاد و مورد توجه بوده که تقریبا  تمامی دستگاه های تجاری طیف بینی زیرقرمز، با انواع تکنیک های آماده سازی نمونه، به صورت FT-IR تولید می شوند.   طیف سنج های تبدیل فوریه بر اساس تداخل سنجی (interferometry) کار می کنند. متداول…

طیف بینی رامان (Raman)

    طیف بینی رامان (Raman spectroscopy) روشی برای تعیین ساختار شیمیایی و شناسایی مواد با استفاده از طیف ارتعاشی آنهاست. اگرچه به نظر می رسد طیف بینی رامان مشابه روش طیف بینی IR است، اما قدرت تفکیک فضایی بهتر و توانایی آنالیز ابعاد بسیار کوچک تر (زیر یک میکرومتر) این روش را به مکمل مناسبی برای روش FTIR تبدیل کرده است. اصول طیف بینی رامان   طیف رامان از تابش دهی یک نمونه با یک منبع لیزر قوی با تابش…