تجزیه گر جرمی قطاع مغناطیسی

تجزیه گر جرمی

   مهم ترین قسمت طیف سنج های جرمی، تجزیه گر جرمی (Mass analyzer) است که وظیفه اصلی آن جداسازی و تفکیک یون های تشکیل شده در منبع یونی براساس نسبت جرم به بار آنهاست. نوع تجزیه گر جرمی تعیین کننده قیمت این دستگاه ست. اگرچه اساس همه تجزیه گرهای جرمی جداسازی یون ها بر اساس m/z است اما بعضی از آنها بر اساس فاصله و فضا یون ها را جدا می کنند و بعضی دیگر بر اساس زمان. دقت شود…