تصحیح زیمان

طیف سنجی جذب اتمی کوره زیمان (ZGF-AAS)

     مزاحمت های طیفی و شیمیایی دو نوع مزاحمت اجتناب ناپذیر در طیف سنجی جذب اتمی هستند. مزاحمت های طیفی مربوط به گونه هایی است که خط طیفی نزدیک به آنالیت را دارند و تفکیک آنها با مونوکروماتور امکان پذیر نیست. مزاحمت شیمیایی نیز در نتیجه فرایندهای پیچیده ای ست که در مرحله اتمی شدن اتفاق می افتند و خصوصیات جذبی مانند شکل طیف جذبی  و بیشترین مقدار جذب آنالیت را تغییر می دهند. در هر دو مورد، چون…