درمان مسمومیت با فلزات سنگین

فلزات سنگین

   به طور کلی هر فلز سمی به عنوان فلز سنگین (heavy metals) در نظر گرفته می شود. اما طبق تعریف فلز سنگین به فلزی اطلاق می شود که چگالی، وزن اتمی یا عدد اتمی بالایی دارند و یا چگالی آن به طور نسبی 5 برابر چگالی آب باشد. فارغ از این تعریف کلی، فلز سنگین یک اصطلاح رایج برای فلزاتی است که در غلظت های پایین سمی هستند و بر این اساس لیست فلزات سنگین بسیار متنوع است.  …