رزونانس پارامغناطیسی الکترون

طیف بینی رزونانس اسپین الکترون (ESR)

  طیف بینی رزونانس اسپین الکترون (Electron Spin Resonance, ESR) به نام های رزونانس پارامغناطیسی الکترون (Electron Paramagnetic Resonance, EPR) یا رزونانس مغناطیسی الکترون (Electron Magnetic Resonance, EMR) نیز شناخته می شود.  مفاهیم اولیه روش طیف بینی رزونانس اسپین الکترون یا ESR مشابه روش NMR است اما در این روش اسپین الکترون ها به جای اسپین هسته ها برانگیخته می شوند. اساس طیف بینی ESR جذب تابش مایکروویو توسط یک الکترون جفت نشده یک اتم یا یک مولکول (گونه های…