روش میکروسکوپی CARS

طیف سنجی رامان آنتی-استوکس همدوس (CARS)

   همان طور که گفته شد طیف بینی رامان اغب از ضعیف بودن شدت سیگنال رنج می برد. برای رفع این مشکل تکنیک های مختلفی برای این روش ارائه شده است. طیف سنجی رامان آنتی-استوکس همدوس (CARS) و طیف بینی رامان تقویت یافته ی سطحی (SERS) از جمله این تکنیک ها هستند. در طیف سنجی رامان آنتی-استوکس همدوس (Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy, CARS) ارتعاشات مولکولی با به کارگیری فرایندهای چند فوتونی برای ایجاد یک سیگنال همدوس در مولکول ایجاد می شوند. این…