روش های تصویربرداری

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

  میکروسکوپ الکترونی روبشی (scanning electron microscope)، که بیشتر با نام اختصاری SEM شناخته می شود، یک میکروسکوپ الکترونی ست که به خاطر جزئیات تصویری خوبی که از سطح یا نزدیک سطح (near surface) نمونه فراهم می کند، به یک ابزار آنالیزی متداول و قابل اعتماد تبدیل شده است. اصول میکروسکوپ الکترونی روبشی    در میکروسکوپ الکترونی روبشی، یک پرتو الکترونی در یک پروب (پیمایشگر) ظریف متمرکز شده و یک سطح مستطیلی کوچکی از نمونه به صورت خطوط موازی (raster)…