ضریب انبساط حرارتی

دیلاتومتری

   همه مواد بر اثر حرارت و گرما تغییر طول یا حجم نشان می دهند. میزان این تغییرات به نیروی بین اتمی و قدرت پیوندی بین اتم های ماده مورد نظر بستگی دارد. بنابراین واضح است که انتظار داشته باشیم تا مواد با پیوندهای کووالانسی یا یونی قوی (شیشه و سرامیک) نسبت به تغییرات دمایی تغییر کمتری را نشان دهند و موادی با پیوندهای بین مولکولی ضعیف تر مانند پلیمرها تغییرات بیشتری نسبت به تغییر دما داشته باشند. انبساط سنجی…