طیف سنجی جذب اتمی شعله

طیف سنجی جذب اتمی شعله (FAAS)

     روش طیف سنجی جذب اتمی شعله (Flame Atomic Absorption Spectroscopy) که اغلب به اختصار آن را با FAAS  نشان می دهند، تا کنون متداول ترین روش اندازه گیری مقادیر کم (Trace) فلزات بوده است. اصول طیف سنجی جذب اتمی شعله اساس و اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. نوع اتمی کننده در FAAS، یک شعله گازی ست. معمولا از مخلوط هوا و استیلن برای شعله استفاده می شود که دمای لازم (بالاتر…

طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

روش های طیف سنجی جذب اتمی مبتنی بر جذب نور اتم ها در حالت گازی هستند که از روش های بسیار متداول اندازه گیری کمی عناصر به شمار می روند. طیف سنجی جذب اتمی شعله از وسایل اولیه در هر آزمایشگاه آنالیزی در زمینه های مختلف تحقیقاتی و صنعتی به شمار می رود. مبانی طیف سنجی جذب اتمی       طیف سنجی جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy) با نام اختصاری AAS روشی برای اندازه­ گیری کمی عناصر شیمیایی بر مبنای جذب…