طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی

طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال (ET-AAS)

 در روش طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال (Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy)، که به روش اتم سازی بدون شعله (Flameless) نیز معروف است، اتمی کردن نمونه ها باگرما دادن به طور الکتریکی و به صورت کنترل شده انجام می شود. اساس طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال     اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. متداول ترین اتم ساز الکتروترمال، کوره های گرافیتی (Graphite Furnace) هستند. کوره های گرافیتی برای استفاده در این روش به صورت…