طیف سنج ترتیبی

طیف سنجی نشر اتمی (AES)

روش های طیف سنجی نشر اتمی از روش های متداول و معمول در آنالیز عناصر فلزی به شمار می روند. این روش ها معمولا مکمل روش های طیف سنجی جذب اتمی هستند. در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی استفاده از منابع پلاسما برای اتمی کردن و تهییج عناصر فلزی گسترش بسیاری پیدا کرده اند و تقریبا در هر آزمایشگاه آنالیزی می توان یک دستگاه با منبع پلاسما پیدا کرد.  اساس طیف سنجی نشر اتمی     اساس روش های طیف…