عناصر جزیی ضروری

آنالیز در زندگی روزمره

     روش های آنالیز مواد، که به دلیل کاربرد گسترده و اهمیت بسیار زیاد آن در رشته های مختلف از آن به علم آنالیز نیز یاد می شود، به بررسی روش های اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی در نمونه های مختلف می پردازد. اگرچه به نظر می رسد که علم آنالیز ابزار مهمی برای دانشمندان و محققین برای انجام پژوهش بر روی مواد شیمیایی باشند، اما روش های آنالیز مواد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در…

فلزات سنگین

   به طور کلی هر فلز سمی به عنوان فلز سنگین (heavy metals) در نظر گرفته می شود. اما طبق تعریف فلز سنگین به فلزی اطلاق می شود که چگالی، وزن اتمی یا عدد اتمی بالایی دارند و یا چگالی آن به طور نسبی 5 برابر چگالی آب باشد. فارغ از این تعریف کلی، فلز سنگین یک اصطلاح رایج برای فلزاتی است که در غلظت های پایین سمی هستند و بر این اساس لیست فلزات سنگین بسیار متنوع است.  …