فرضیه صفر

آزمون فرضیه

آزمون فرضیه  (hypothesis testing)، یک روال رایج و کاربردی در علم داده هاست و کاربرد زیادی در بیشتر علوم مانند اقتصاد، علوم اجتماعی، زیست شناسی، شیمی، داروسازی و .. دارد. هدف آزمون فرضیه آماری این است که از یک فرضیه ابتدایی و خام، به یک گزاره و قضیه موثر برسیم و یا به عبارتی هدف اطمینان از این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از داده های نمونه، حدسی که درباره مشخصه ای از جامعه می…

آنالیز واریانس

آنالیز واریانس یا تحلیل واریانس (Analysis of variance)، با کلمه مخفف آنووا (ANOVA)، از مباحث بسیار کاربردی و پرتکرار آماری ست که برای مقایسه میانگین چند گروه به کار می رود. مانند آزمون های آماری که در مقاله های قبلی بحث شد، تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل واریانس دوطرفه از انواع روش های تحلیل واریانس هستند. تحلیل واریانس از آزمون‌‌های فیشر (تست F) برای بررسی برابر بودن میانگین‌ها استفاده می‌کند که متعلق به سه یا تعدادی بیشتر از گروه‌ها هستند. …