فلوریمتری

طیف سنجی فلورسانس اتمی (AFS)

روش طیف سنجی فلورسانس اتمی به اندازه روش های طیف سنجی جذب و نشر اتمی متداول و مرسوم نیست. اما به دلیل حساسیت بالا و انتخابی بودن آن در بسیاری از کارهای تحقیقاتی از روش های آنالیزی مود علاقه پژوهشگران به شمار می رود. اساس طیف سنجی فلورسانس اتمی       اساس کار طیف سنجی فلورسانس اتمی (Atomic fluorescence spectroscopy)، با نام اختصاری AFS، اندازه گیری تابش نشر شده از اتم های برانگیخته ای ست که توسط یک منبع تابش…