مقادیر بسیار کم

اندازه گیری مقادیر بسیار کم آفت کش های نئونیکوتینایدی در عسل

     محققان سوییسی یک روش فوقالعاده حساس برای اندازه گیری غلظت بسیار کم آفت کش های نئونیکوتینایدی (neonicotinoid pesticides) در عسل توسعه داده اند. نئونیکوتینایدها دسته ای از حشره کش ها هستند که ساختار شیمیایی سولفوکسیمین (sulfoximine) و بوتنولیدها (butenolide) دارند. این دسته از آفت کش ها به دلیل اثرات منفی بالقوه ای آنها بر ارگان های غیر هدف (non-target organisms) در غلظت های کمتر از میکروگرم بر گرم (ppb) در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته…