مواد مرجع کار

مواد مرجع

    مواد مرجع (Reference Materials) با نام رایج RM نقش بسیار مهمی در توسعه روش های آنالیزی دارند. مواد مرجع برای ارزیابی صحت نتایج دستگاه، اعتبار سنجی روش آنالیزی، تخمین عدم قطعیت اندازه گیری (estimation of measurement uncertainty)، اهداف کنترل کیفی (Quality control) و اطمینان کیفی (quality assurance) و مقایسه نتایج آنالیزی بین آزمایشگاهی (between laboratories) اهمیت زیادی دارند. مواد مرجع در اندازه گیری ترکیبات شیمیایی، خواص فیزیکی، بیولوژیکی، اندازه گیری های مهندسی و کلینیکی و در مواردی مانند…