وزن سنجی حرارتی

روش های ویژه آنالیز حرارتی

    روش های آنالیز حرارتی که در بخش های پیشین مورد بررسی قرار گرفتند از روش های متداول و پرکابرد آنالیزی هستند. بعضی از این روش ها مانند TGA ،DTA و DSC در بسیاری از مراکز تحقیقاتی آزمایشگاهی و یا صنعتی در دسترس هستند. اما روش های ویژه تری از انواع روش های آنالیز حرارتی که در موارد خاص و یا برای اندازه گیری خواص ویژه تر مواد مواد مورد استفاده قرار می گیرند، توسعه داده شده و به صورت…

وزن سنجی حرارتی (TGA)

    وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی (Thermogravimetric Analysis)، با نام های اختصاری TA یا TGA، ساده ترین روش آنالیز حرارتی ست که در آن تغییرات جرم نمونه بر اثر حرارت دادن یا سرد کردن برای شناسایی و اندازه گیری فرایندهای فیزیکی و شیمیایی به کار می رود.   وزن سنجی حرارتی می تواند به دو طریق ایزوترمال یا هم دما و پویا یا دینامیک انجام شود.   وزن سنجی گرمایی هم‌دما      وزن سنجی گرمایی هم‌دما  (Isothermal Thermogravimetry)یا…