Flame Photometer

طیف سنجی نشر اتمی شعله (FAES)

       اتم سازهای شعله، اولین اتم ساز هایی بودن که برای جذب و نشر اتمی استفاده شد. علی رغم استفاده گسترده طیف سنجی جذب اتمی شعله، طیف سنجی نشر اتمی شعله استفاده چندانی ندارد. استفاده از این تکنیک محدود به اندازه گیری فلزات قلیایی و در مواردی کلسیم می شود. دلیل این موضوع آن ست که برای آنالیزهای تک عنصری، روش جذبی حد تشخیص کمتر و صحت بهتری دارد. برای آنالیزهای چند عنصری نیز منابع پلاسما کارایی و عملکرد بسیار…