TG-MS

روش های ویژه آنالیز حرارتی

    روش های آنالیز حرارتی که در بخش های پیشین مورد بررسی قرار گرفتند از روش های متداول و پرکابرد آنالیزی هستند. بعضی از این روش ها مانند TGA ،DTA و DSC در بسیاری از مراکز تحقیقاتی آزمایشگاهی و یا صنعتی در دسترس هستند. اما روش های ویژه تری از انواع روش های آنالیز حرارتی که در موارد خاص و یا برای اندازه گیری خواص ویژه تر مواد مواد مورد استفاده قرار می گیرند، توسعه داده شده و به صورت…