طیف سنجی جرمی

مبانی طیف سنجی جرمی

   طیف سنجی جرمی (Mass Spectrometry) ابزار بسیار قوی برای آنالیزهای کمی و کیفی هستند. این روش ها برای تعیین وزن دقیق مولکولی، شناسایی ترکیبات و تعیین ساختار مولکول های آلی و معدنی موجود در نمونه، تعیین درصد ایزوتوپ ها و اندازه گیری غلظت عناصر در نمونه ها به کار می رود. اساس روش های طیف سنجی جرمی     اساس این روش ها اندازه گیری نسبت جرم به بار (m/z) ذرات بارداری ست که تحت تاثیر میدان های الکتریکی…