جابجایی شیمیایی

طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)

    یکی از مهم ترین روش های شناسایی ساختار ترکیبات آلی، طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای (Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy, NMR) است. به طور کلی، مطالعه جذب تابش فرکانس رادیویی توسط هسته را رزونانس مغناطیسی هسته گویند. این روش برای شناسایی ساختار ترکیبات و یا مطالعات سنتزی ابزار بسیار قوی تر و بهتری از دیگر روش های طیف بینی مولکولی ست. اما به دلیل گران تر بودن دستگاه و هزینه های آنالیزی مانند روش طیف بینی IR متداول…