طیف بینی مولکولی

طیف بینی رامان (Raman)

    طیف بینی رامان (Raman spectroscopy) روشی برای تعیین ساختار شیمیایی و شناسایی مواد با استفاده از طیف ارتعاشی آنهاست. اگرچه به نظر می رسد طیف بینی رامان مشابه روش طیف بینی IR است، اما قدرت تفکیک فضایی بهتر و توانایی آنالیز ابعاد بسیار کوچک تر (زیر یک میکرومتر) این روش را به مکمل مناسبی برای روش FTIR تبدیل کرده است. اصول طیف بینی رامان   طیف رامان از تابش دهی یک نمونه با یک منبع لیزر قوی با تابش…

طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)

    یکی از مهم ترین روش های شناسایی ساختار ترکیبات آلی، طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای (Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy, NMR) است. به طور کلی، مطالعه جذب تابش فرکانس رادیویی توسط هسته را رزونانس مغناطیسی هسته گویند. این روش برای شناسایی ساختار ترکیبات و یا مطالعات سنتزی ابزار بسیار قوی تر و بهتری از دیگر روش های طیف بینی مولکولی ست. اما به دلیل گران تر بودن دستگاه و هزینه های آنالیزی مانند روش طیف بینی IR متداول…

طیف بینی فرا بنفش – مرئی (Uv-Vis)

  طیف بینی فرا بنفش-مرئی یا اسپکتروسکوپی UV-Vis (Ultraviolet and Visible Spectroscopy)i یکی از پرکاربردترین روش های آنالیز مواد  شیمیایی ست. دستگاه اسپکتروسکوپی UV-Vis در بیشتر آزمایشگاه ها برای شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آلی و غیرآلی برای محدوده وسیعی از محصولات و فرایندها شامل مواد غذایی، دارو و کود، محصولات پتروشیمی، رنگ ها، اسانس ها، پروتییین ها و نوکلئیک اسیدها به کار می رود. حضور اسپکتروفوتومترها برای بیشتر رشته ها اعم از بیولوژی مولکولی، داروسازی، صنایع غذایی و کشاورزی و ..…

طیف بینی زیر قرمز (IR)

   روش طیف بینی زیر قرمز (Infra-Red absorption spectroscopy, IR)، با نام متداول IR، یک تکنیک شناخته شده در شناسایی کیفی مواد است. اصطلاح زیر قرمز یا مادون قرمز محدوده وسیعی از طیف الکترومغناطیسی i0.78-1000 µm را پوشش می دهد. در طیف بینی زیر قرمز از عکس طول موج با واحد cm-1 به نام عدد موجی (wave number) استفاده می شود. ناحیه زیرقرمز به سه بخش تقسیم می شود. در جدول زیر محدوده هر کدام از این نواحی که عبارتند…

مبانی و اصول طیف بینی مولکولی

   به طور کلی روش های طیف بینی مولکولی (Molecular Spectroscopy) با روش های متنوع آزمایشگاهی در نواحی ویژه طیف امواج الکترومغناطیس اطلاعات ساختاری بسیار مفیدی از قبیل: طول و پیوندها، ترازهای انرژی الکترونی، آرایش هسته، چرخش مولکول ها و .. را فراهم می کنند. هم چنین طیف های مولکولی برای تعیین انواع خواص مولکولی مانند ممان دوقطبی و درجه آزادی کوانتومی مولکول نیز استفاده می شود. ضمن این که طیف بینی مولکولی در علوم مختلف مانند اخترفیزیک، مطالعات زیست…