آنالیز حرارتی

دیلاتومتری

   همه مواد بر اثر حرارت و گرما تغییر طول یا حجم نشان می دهند. میزان این تغییرات به نیروی بین اتمی و قدرت پیوندی بین اتم های ماده مورد نظر بستگی دارد. بنابراین واضح است که انتظار داشته باشیم تا مواد با پیوندهای کووالانسی یا یونی قوی (شیشه و سرامیک) نسبت به تغییرات دمایی تغییر کمتری را نشان دهند و موادی با پیوندهای بین مولکولی ضعیف تر مانند پلیمرها تغییرات بیشتری نسبت به تغییر دما داشته باشند. انبساط سنجی…

آنالیز الکتریکی حرارتی (DETA)

روش آنالیز الکتریکی حرارتی (Dielectric thermal  Analysis) با نام مخفف DETA مشابه روش DMA است با این تفاوت که به جای نیروی مکانیکی از یک میدان الکتریکی استفاده می شود. این روش برای انواع اشکال مختلف ماده شامل پودر، مایع، ورق و فیلم نازک می تواند به کار رود. این روش با نام آنالیز دی الکتریک (Dielectric Analysis) با نام مخفف DEA  نیز شناخته می شود.   در واقع  آنالیز DETA یا DEA به همه روش هایی اطلاق می شود…

آنالیز مکانیکی دینامیکی (DMA)

   روش آنالیز مکانیکی دینامیکی (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) با نام اختصاری DMA یا DMTA، یک ابزار مهم در اندازه گیری خواص ویسکوالاستیک (viscoelastic properties) به ویژه برای پلیمرهاست. برای انجام آنالیز DMA به نمونه یک نیروی نوسانی (oscillatory force) اعمال شده و از پاسخ نمونه به نیروی اعمالی خواصی چون ویسکوزیته و سفتی (stiffness) محاسبه می شود. خواص ویسکوالاستیک می تواند خواص مرتبط با دما، زمان یا فرکانس باشد. آنالیز DMA می تواند اطلاعات خوبی در مورد خواص بالک…

گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)

      گرماسنجی روبشی تفاضلی یا (Differential Scanning Calorimetry)، با نام اختصاری DSC، یکی از روش های پرکاربرد آنالیز حرارتی ست. اگرچه اطلاعات مفیدی از روش DTA به دست می آید، اما مشکل در کمی کردن نتایج و به دست آوردن اطلاعات در مورد آنتالپی انتقال نمونه از محدودیت های آن است.     توجه شود تفاوت کالری سنج (Calorimeter) با کالری سنجی (Calorimetry) در این است که کالری سنج وسیله ای برای حرارت یا گرمای منتقل شده است،…

آنالیز حرارتی تفاضلی (ِDTA)

     روش آنالیز حرارتی تفاضلی یا آنالیز حرارتی مقایسه ای (Differential Thermal analysis) با نام اختصاری DTA، بر اساس اختلاف دمای بین نمونه و ماده مرجع، وقتی هردو انرژی یکسانی دریافت می کنند، استوار است.    نمونه شاهد یا ماده مرجع ماده ای ست که با تغییر حرارتی هیچ تغییر فیزیکی یا شیمیایی یا جذب و آزاد سازی حرارت از خود نشان ندهد. در واقع ماده مرجع یک ماده خنثی حرارتی مانند پودر آلومینا، کاربید سیلیسیم، گرافیت و ..…

وزن سنجی حرارتی (TGA)

    وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی (Thermogravimetric Analysis)، با نام های اختصاری TA یا TGA، ساده ترین روش آنالیز حرارتی ست که در آن تغییرات جرم نمونه بر اثر حرارت دادن یا سرد کردن برای شناسایی و اندازه گیری فرایندهای فیزیکی و شیمیایی به کار می رود.   وزن سنجی حرارتی می تواند به دو طریق ایزوترمال یا هم دما و پویا یا دینامیک انجام شود.   وزن سنجی گرمایی هم‌دما      وزن سنجی گرمایی هم‌دما  (Isothermal Thermogravimetry)یا…