آنالیز و آمار

شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

   شبکه عصبی مصنوعی (Artificial neural network, ANN)، یا به اختصار شبکه عصبی، به روش هایی اطلاق می شود که مکانیسم عمل مغز انسان یا سیستم عصبی انسان را توسط کامپیوتر شبیه سازی یا مدل سازی می کنند. این روش اولین بار توسط McCulloch و Pitts در سال 1943 پیشنهاد داده شد و در سال های بعد توسط افرادی چون Hebb ,Hopfield ,Kohonen و … بسط و توسعه داده شد. استفاده از شبکه های عصبی در روش های مختلف آنالیز…

کالیبراسیون و رگرسیون

   کالیبراسیون به مجموعه کارهایی که بر اساس یک روش مشخصی برای مقایسه نتایج یک دستگاه با یک دستگاه دقیق تر یا یک روش استاندارد (ابزار دقیق) برای تشخیص خطا، تنظیم دستگاه و یکسان سازی گزارشات آنالیزی به کار می روند، اطلاق می شود. به طور کلی هدف از کالیبراسیون اطمینان از صحت (accuracy) نتایج مشاهده شده روش آنالیزی است. کالیبراسیون و رگرسیون در روش های آنالیزی  در مفاهیمی نزدیک به هم دارند. کالیبراسیون یک مفهوم بسیار گسترده است که…

طراحی تاگوچی

    طراحی تاگوچی (Taguchi design) با توجه به نام پایه گذار این روش به نام مهندس ژاپنی “تاگوچی” نامگذاری شده است. طراحی تاگوچی به دلیل کارایی آن در کاهش هزینه های در صنایع تولیدی مورد توجه بسیاری قرار گرفت. این روش امروزه نیز کاربرد زیادی در بهبود کنترل کیفی در کارخانه ها ی تولیدی دارد. با توجه به توسعه و کارایی بالایی که از کاربرد این روش گزارش شد، این روش در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی، مهندسی، بازاریابی و ..کاربرد…

طراحی Placket Burman

   طراحی Placket Burman یا طراحی PB یک روش غربالگری و بسیار اقتصادی ست که توسط دو شخص به نام های Placket و Burman در سال 1946 ارائه شد. طراحی پلکت-برمن نوعی طراحی عاملی کسری دو سطحی با وضوح (تفکیک) 3 است. این طراحی برای تعداد فاکتورهای با ضریب 4 یا 8 به کار می رود. تعداد آزمایش ها،به جای توان دو در طراحی های عاملی،با ضریب چهار محاسبه می شود. همیشه تعداد آزمایشات ضریبی از 4 است و حداقل…

طراحی عاملی کامل و کسری

همانطور که در مبحث طراحی عاملی گفته شد، طراحی عامل متداول ترین روش طراحی آزمایش است. این طرحی بر حسب تعداد سطح های انتخابی فاکتور یا متغیر مورد نظر به دو دسته کلی طراحی عاملی کامل و طراحی عاملی کسری تقسیم می شود. طراحی عاملی کامل   طراحی عاملی کامل (Full Factorial Designs)، یک طراحی بر اساس همه ترکیب های احتمالی سطح بالا/سطح پایین (+1/-1) برای تمامی فاکتورهاست. بنابراین اگر تعداد فاکتورهای دو سطحی فرایند k باشد، تعداد ترکیبات ممکن فاکتورها…

طراحی مختلط

      در بسیاری از مواقع هدف یا موضوع مورد نظر ما به صورت مختلط یا ترکیبی است. یعنی پارامتر موردنظر ترکیبی از متغیرهای دیگر بوده و به صورت تناسبی از اجزا یا متغیرهای دیگر تعریف می شود. دقت شود که در در طراحی مخلوط پاسخ  مورد نظر به نسبت پارامترها وابسته است نه به مقدار آنها. به عنوان مثال طعم یک آب میوه (پاسخ) به نسبت آب هندوانه، آب آناناس و آب پرتقال در مخلوط بستگی دارد نه…

طراحی سطح پاسخ

   روش های طراحی سطح ابتدا برای کاربردهای تحقیقاتی در شیمی، فیزیک و بیولوژی توسعه داده شدند اما به علت نتایج قابل اعتمادی که با این روش ها حاصل شد، در صنعت نیز به کار برده می شوند. روش سطح پاسخ (Response surface method) یا به اختصار RMS به طور خلاصه استفاده از روش ها ریاضی و تکنیک های آماری برای ساخت مدل های تجربی از فرایند مورد مطالعه است. در این روش ها علاوه بر اثرات اصلی بین فاکتورها،…

طراحی عاملی

  روش های طراحی عاملی (Factorial design) از روش های متداول و کارآمدی هستند که با انعطاف پذیری بالایی که دارند، امکان بررسی چندین فاکتور با سطوح مختلف به صورت هم زمان را فراهم می کنند. در روش های طراحی عاملی،انجام آزمایشات معمولا در دوسطح برای تمام فاکتورها صورت می گیرد. این سطح ها که سطح بالا (high level) و سطح پایین (low level) نامیده می شوند، به ترتیب با +1 و -1 ( و یا با 1 و 0)…

مبانی طراحی آزمایش

  طراحی آزمایش (Experimental design یا Design of Experiment) یا به اختصار (DOE) به مجموعه بررسی های هدفمند و آزمایشات کنترل شده ای اطلاق می شود که بر پایه ارزیابی آماری نتایج، برای رسیدن به جواب هایی در یک سطح اطمینان مشخص انجام می شوند.g    مانند تمام روش های کمومتریکس، داشتن سواد آماری در حد درک تحلیل واریانس (Analysis of variance) و آمار استنباطی برای فهم و انجام انواع روش های طراحی آزمایش الزامی ست.    روش های طراحی آزمایش،…